Absolwenci ZETiIS – Informatyka

28 Autor: Paweł Burchard
  Tytuł pracy: Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych standardu 802.11
  Promotor:mgr inż. Andrzej Toboła
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2005-12-05
  [+] Streszczenie 

Praca prezentuje zagadnienie bezpieczeństwa bezprzewodowych sieci komputerowych. W części teoretycznej zostały przybliżone podstawy technologiczne współczesnych standardów bezpieczeństwa sieci radiowych. W części praktycznej przedstawiono projekt wdrożenia bezpiecznej sieci bezprzewodowej w istniejącym środowisku sieciowym ZETiIS. Projekt zawiera dostosowanie wdrażanej konfiguracji do istniejącej ju» infrastruktury szkieletowej. W ramach pracy powstał dodatkowy moduł do zastosowanego serwera uwierzytelniającego (freeradius) oraz zbudowano punkt dostępowy oparty na komputerze przemysłowym SOEKRIS net4826. Wynikiem pracy było umożliwienie bezprzewodowego dostępu do sieci ZETiIS pracownikom i studentom.

Security of 802.11 wireless networks
This thesis present information about secure wireless networking. In the theoretical part of this thesis, technological background and modern standards of wireless security were presented. In the practical part, there was made a project of secure wireless network as a part of an existing network environment of ZETiIS. Applied configuration was adjusted to cooperate with an existing infrastructure. As a part of this work additional module for used authentication server was created. Also an access point was build, based on SOEKRIS net4826 microcomputer.

As a result of this thesis, employees and students were provided a wireless access to the ZETiIS network.

27 Autor: Radosław Bednarek
  Tytuł pracy: System zarządzający cyklem tworzenia oprogramowania według metodyki RUP
  Promotor:dr inż. Michał Śmiałek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2005-11-18
  [+] Streszczenie 

W ramach niniejszej pracy została podjęta próba utworzenia produktu, który byłby w stanie wspomóc realizację oprogramowania według metodologii RUP, a jednoczeœnie był przyjazny w użyciu, posiadał interfejs użytkowania zbliżony do innych popularnych aplikacji oraz był łatwo rozszerzalny z punktu widzenia dalszego rozwijania aplikacji. Sam produkt realizuje to co najpotrzebniejsze w Rational Unified Process, a mianowicie obsługuje strukturę statycznš (dyscypliny) jak i dynamicznš (fazy, iteracje) w projekcie. Pozwala na elastyczne konfigurowanie procesu tworzenia oprogramowania przez definiowanie własnych, dodatkowych dyscyplin, przez definiowanie dowolnej liczby iteracji, a w nich zadań, poprzez okreœlanie statusu zadań, definiowanie artefaktów, które mogš być dostępne jako modyfikowalne lub tylko do odczytu i wreszcie dzięki zabezpieczeniom, ograniczajšcym dostęp niektórych użytkowników do pewnych częœci systemu.

Managing system for RUP methodology software developing cycle
In this thesis has been made an attempt to create software product which would support software production using RUP methodology, being user friendly at the same time, has user interface similar to other popular applications and be easily extendible concerning further application developing. This software product accomplishes the most needed functionality of Rational Unified Process, namely provides static structure(disciplines) as well as dynamic structure (phases, iterations) in project. It allows flexible configuring of software product creation process through defining user's additional disciplines, facultative number of iterations and therein, setting tasks' status, defining artifacts which can be modifiable or read only, eventually through security mechanisms limiting user's access to proper system parts.

26 Autor: Piotr Borkowski
  Tytuł pracy: Zarządanie dostępem do biblioteki modeli oprogramowania
  Promotor:dr inż. Michał Śmiałek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2005-11-16
  [+] Streszczenie 

Tematem pracy jest biblioteka przechowująca modele wykorzystywane podczas tworzenia oprogramowania. Biblioteka istnieje po to, aby można było ponownie wykorzystywać gotowe, sprawdzone rozwiązania. Celem pracy jest stworzenie biblioteki, umożliwienie edycji jej zawartości oraz wyszukiwania. Bibliotekę zrealizowano w oparciu o narzędzie CASE. W pracy opisano proces tworzenia oprogramowania w oparciu o modele, omówiono modelowanie obiektowe, opracowano algorytm dostępu do biblioteki oraz zaprojektowano aplikację.

Management of access to the software models library"
The subject of the thesis is the library of models used in software development process. The reason for which library exists is to create the possibility of reusing already done and checked solutions. The aim of my work is to build the library, enable edition of its content and searching. Library is realized on the basis of a CASE tool. The thesis contains description of Model Driven Architecture, description of object modelling, library access algorithm concept and application design.

25 Autor: Albert Ambroziewicz
Ireneusz Bulwarski
  Tytuł pracy: Wyszukiwanie w bibliotece modeli oprogramowania za pomocą języka wizualnych zapytań
  Promotor:dr inż. Michał Śmiałek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2005-11-16
  [+] Streszczenie 

Niniejsza praca zajmuje się problematyką modeli oprogramowania z perspektywy ich opisu, przechowywania i wyszukiwania. Celem pracy było stworzenie aplikacji obsługującej repozytorium modeli oprogramowania z możliwością wyszukiwania w nim za pomocą zapytań w formie stworzonych przez użytkownika modeli UML (Unified Modeling Language).

Pierwsza część pracy zawiera przegląd zagadnień inżynierii oprogramowania związanych z elementami wielokrotnego użycia – wzorcami. Opisana w niej została taksonomia wzorców oraz ich przykłady należące do poszczególnych kategorii. Przedstawiono również sposoby abstrakcyjnego opisu wzorców (ich modelowania), a także zaprezentowano istniejące koncepcje systemów zarządzania gotowymi rozwiązaniami informatycznymi. Podsumowaniem tej części pracy jest propozycja będąca wynikiem analizy omówionych zagadnień: zamysł nowego systemu nazwanego Software Pattern Library.

Dalsze rozdziały pracy opisują sposób organizacji repozytorium modeli oprogramowania, język wizualnych zapytań służący do sterowania przeszukiwaniem biblioteki oraz sam proces wyszukiwania realizowany przez system: przedstawione są zarówno podstawy matematyczne przetwarzania wyników, jak i zastosowane algorytmy.

Ostatnia część pracy to opis testów działania aplikacji: wydajnościowych, poprawności wyszukiwania oraz przydatności praktycznej. Wyniki testów wzbogacone są o ich analizę i o ocenę realizacji postawionego przed autorami celu. Praca zawiera dodatki opisujące sposób powstawania projektu, jego architekturę, zastosowane rozwiązania techniczne oraz instrukcję użytkownika aplikacji.

Searching software model library using visual query language
The thesis addresses the issue of describing, storing and searching software models. Goal of this thesis was to create software model library with search functionality based on user’s input in form of UML (Unified Modeling Language) models.

First part of thesis includes review of software engineering concepts related to reusable elements – software patterns. Authors describe patterns taxonomy with examples for each category. They are followed by analysis of methods of describing and modeling software patterns. Authors also depict existing systems based on reuse of software elements. Recapitulation of this part introduces a proposition of Software Pattern Library system – application for storing and accessing software patterns.

Further parts describe this system: they approach to its repository design, description of visual query language used for control of searching process and description of searching process itself, along with explanation of data processing and algorithms applied.

Last part of the thesis provides description of the process of application verification including performance tests as well as searching properness and effectiveness tests. Results of the verification are analyzed and compared to researchers goals. Thesis contains a number of appendices describing means of creating application, its architecture, some of technical solutions used in the project and application user’s guide.

24 Autor: Marcin Andrzejewski
  Tytuł pracy: Zintegrowany system witryny internetowej małego przedsiębiorstwa
  Promotor:dr inż. Bartosz Sawicki
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
  Data obrony:2005-10-13
  [+] Streszczenie 

w  . Ś .. x  č ankieta.xls

23 Autor: Konrad Garanty
  Tytuł pracy: Zastosowanie sieci neuronowych do predykcji zanieczyszczeń atmosferycznych
  Promotor:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Recenzent:dr inż. Krzysztof Siwek
  Data obrony:2005-10-06
  [+] Streszczenie 

W niniejszej pracy badano możliwość wykorzystania sieci neuronowych do predykcji zanieczyszczeń atmosferycznych. Dane zanieczyszczeń oraz dane pogodowe zostały udostępnione przez Fundację Agencji Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG).

Wszystkie badane sygnały zanieczyszczeń atmosferycznych przed wprowadzeniem do sieci poddano wstępnej analizie danych. Znaleziono zależności korelacyjne pomiędzy sygnałami różnych zanieczyszczeń, jak i pomiędzy stężeniami zanieczyszczeń a czynnikami meteorologicznymi. Następnie przy użyciu transformaty falkowej dokonano dekompozycji sygnału na szereg prostszych składowych.

Badania przeprowadzono dla dwóch rodzajów sieci – MLP i SVM. Wykazano, że obywa typy sieci można używać jako predyktora stężeń zanieczyszczeń. W przypadku sieci perceptronowej przetestowano trzy najbardziej popularne algorytmy uczenia – gradientów sprzężonych, zmiennej metryki i Levenberga-Marquardta. Dwa ostatnie dały dobre rezultaty zarówno pod względem czasu uczenia jak i wielkości błędu testowania. Natomiast metoda gradientów sprzężonych dla rozpatrywanej struktury sieci okazała się nieefektywna. Żaden algorytm wykorzystywany w sieci nie umożliwił predykcji przebiegu falki o najwyższej składowej częstotliwościowej. Spowodowane to było zbyt dużą złożonością falki jak i zbyt dużymi rozmiarami sieci neuronowej.

Analogiczne badania przeprowadzono dla sieci typu SVM. Otrzymano podobne wyniki dla obydwu sieci pracujących na tych samych danych. Jednak sieć SVM potrafi dodatkowo przewidzieć składową sygnału o najwyższej częstotliwości, czego nie udało się uzyskać przy wykorzystaniu sieci perceptronowej. Dzięki temu przy porównywaniu otrzymanego sygnału z sygnałem oryginalnym (zawierającym wszystkie składowe częstotliwościowe) wyniki testowania są zdecydowanie lepsze dla sieci o radialnej funkcji bazowej.

22 Autor: Jacek Bojarski
  Tytuł pracy: Obiektowy system zarządzania przypadkami użycia oparty o rozszerzony metamodel języka UML
  Promotor:dr inż. Michał Śmiałek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2005-09-29
  [+] Streszczenie 

Praca prezentuje koncepcję i realizację narzędzia wspomagajšcego proces modelowania wymagań oraz umożliwiajšcego prostš transformację modelu wymagań do modelu projektowego.

W częœci teoretycznej pracy została wprowadzona koncepcja modelu przypadków użycia z precyzyjnie zdefiniowanš notacjš scenariuszy oraz powišzaniem ze słownikiem pojęć. Koncepcja ta oparta jest o rozszerzony metamodel języka UML.

W częœci praktycznej pracy, na podstawie opracowanej teorii został stworzony system zarzšdzania przypadkami użycia. Narzędzie zostało zintegrowane i istniejšcym narzędziem CASE i współpracuje z modułem słownika opisanym przez Wiktora Nowakowskiego i Tomasza Straszaka w pracy ,,Zastosowanie słownika pojęć w modelowaniu wymagań i transformacji modeli oprogramowania'' . Stworzony system miał na celu zweryfikowanie przedstawionych koncepcji i udostępnienie narzędzia pozwalajšcego na wykorzystanie tej koncepcji w praktyce.

Object-oriented Use Case management system based on extended UML metamodel This thesis presents the idea and realization of a tool that helps with the process of modeling requirements and makes a simple transformation from requirements model into a project-level model possible.

In the theoretical part of the thesis, the conception of use case model with precisely defined scenario notation and a connection to dictionary of notions was introduced. This conception is based on extended UML language metamodel.

In the practical part, basing on elaborated theory, the system of managing use case scenarios was developed. The tool has been integrated into an existing CASE tool, and cooperates with the dictionary module described by Wiktor Nowakowski and Tomasz Straszak in their thesis "Use of a dictionary of notions in specifying requirements and transformation of software models". The system has been created to verify introduced idea and provide a tool that allows usage of that conception in practice.

21 Autor: Wiktor Nowakowski
Tomasz Straszak
  Tytuł pracy: Zastosowanie słownika pojęć w modelowaniu wymagań i transformacji modeli oprogramowania
  Promotor:dr inż. Michał Śmiałek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2005-09-29
  [+] Streszczenie 

Celem pracy było stworzenie narzędzia do zarzšdzania słownikiem pojęć używanych podczas modelowania wymagań dla systemów informatycznych oraz do transformacji słownika na model projektowy. Moduł słownika wraz z modułem konstrukcji scenariuszy opisanym w pracy Jacka Bojarskiego pt. “Obiektowy system zarzšdzania przypadkami użycia oparty o rozszerzony metamodel języka UML”, tworzš wspólnie system rozszerzajšcy istniejšce narzędzie CASE o dodatkowy poziom modelowania wymagań.

Stworzone narzędzie oferuje notację dla słownika pojęć opartš o rozszerzony metamodel języka UML 2.0 w zakresie klasyfikatorów. Zaproponowana notacja pozwala odseparować opis statyczny systemu w postaci powišzanych pojęć od opisu jego dynamiki wyrażonej poprzez scenariusze. Dzięki temu możliwa jest definicja transformacji słownika na model klas poziomu projektowego. Narzędzie realizuje w ten sposób częœć koncepcji MDA dotyczšcej transformacji modeli CIM na PIM.

Narzędzie pozwala tworzyć precyzyjne i spójne modele wymagań, będšce podstawš do wytwarzania systemów oprogramowania spełniajšcych rzeczywiste potrzeby użytkowników.

20 Autor: Michał Jaślan
  Tytuł pracy: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zużycia energii elektrycznej w rejonie energetycznym
  Promotor:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Recenzent:dr inż. Krzysztof Siwek
  Data obrony:2005-09-28
  [+] Streszczenie 

Praca dyplomowa pokazuje zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu miesięcznym zużycia energii elektrycznej przez odbiorców indywidualnych, grupy odbiorców indywidualnych oraz rejon energetyczny. Zawiera porównanie wyników prognoz na okres od 1 do 12 miesięcy wykonanych przy pomocy sieci MLP i SVM. Jako dodatek do mechanizmu prognozujšcego autor stworzył graficzny interface użytkownika oraz moduł umożliwiajšcy pobieranie danych do prognozy z różnego rodzaju składnic danych (bazy danych, struktury płaskie).

Electricity Load Forecast using Artificial Neural Networks
This thesis presents an artificial neural network (ANN) approach for forecasting the electricity demand by single customers, grups of customers and electricity district. Autor created software which can automaticly forecast (useing data from the past) amounth of energy which will by demended in the future in term 1-12 months. The main mechanisms of aplication are SVM and MLP ANN (comparison of obtained results is contained in the thesis). Matlab was used as a programming environment. Data which are used in predicting process can be taken from wherehause, relational DB or flat structures.

19 Autor: Paweł Wieleba
  Tytuł pracy: Usługi katalogowe w środowisku niejednorodnym
  Promotor:mgr inż. Andrzej Toboła
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Kazimierz Mikołajuk
  Data obrony:2005-09-02
  [+] Streszczenie 

Praca prezentuje wykorzystanie usług katalogowych w organizacji, w celu ułatwienia zarządzania i użytkowania systemów informatycznych w środowisku niejednorodnym o złożonej strukturze.

Przedstawiona została krótka charakterystyka i geneza usług katalogowych. Dokonano przeglądu najważniejszych komercyjnych i bezpłatnych serwerów usług katalogowych oraz bezpłatnych narzędzi administracyjnych. Stworzony został projekt dla typowej organizacji średniej wielkości, na podstawie którego zostało przeprowadzone przykładowe wdrożenie. W ramach infrastruktury szkieletowej wykorzystano serwery OpenLDAP i Samba uruchomione w systemach operacyjnych FreeBSD oraz Solaris. W dodatku opisane są utworzone, zgłoszone i zaakceptowane poprawki do oprogramowania, które likwidują błędy wykryte podczas wdrożenia oraz przykładowe pliki konfiguracyjne.

Wynikiem pracy jest również propozycja nowej struktury identyfikatorów użytkowników i grup w systemach Unix/Linux.

Directory Services in heterogenous environment
This thesis present usage of Directory Services in the organization to make simpler administration and usage of heterogenous computer systems with complicated architecture.

Short characteristics and genesis of Directory Services was presented. There was made a review of commercial and free, opensource Directory Servers and free administrative tools. There was made a project for a typical middle-sized organization. Backbone infrastructure consists of OpenLDAP and Samba servers set up in FreeBSD and Solaris operating Systems. In the appendix there are created and commited patches which solve bugs in the software discovered during the deployment. There are also some example configuration files.

One of the thesis result is a new concept of user and group identifier structure in Unix/Linux operating Systems.

18 Autor: Adam Jakub Brudny
  Tytuł pracy: Profilowanie i optymalizacja działania protokołu TCP w środowisku systemu operacyjnego FreeBSD
  Promotor:mgr inż. Andrzej Toboła
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2005-06-21
  [+] Streszczenie 

Problemem postawionym w pracy była analiza zarówno historycznych jak i współczesnych algorytmów i struktur danych składajšcych się na protokół TCP, celem wyróżnienia tych składowych projektu i implementacji, które w zasadniczy sposób mogš wpływać na wydajnoœć.

Wykonano szereg testów działania protokołu w różnych konfiguracjach w zaprojektowanym œrodowisku testowym opartym na aktualnie rozwijanej gałęzi systemu operacyjnego FreeBSD. Przedstawiono sposoby optymalizacji działania protokołu TCP, w celu uzyskania maksymalnej wydajnoœći transmisji, ze szczególnym uwzględnieniem szybkich sieci o paœmie rzędu gigabitów na sekundę i jednoczeœnie małych opóŸnieniach. Zaproponowano także metody poprawy wydajnoœci aplikacji opartych na TCP na przykładzie systemu wymiany plików SMB w otwartej implementacji Samba. Uzyskano poprawę wydajnoœci działania sieci TCP w œrodowisku rzeczywistym laboratorium ZETiIS w wymiarze od kilku do kilkudziesięciu procent w zależnoœci od konkretnego zastosowania.

17 Autor: Artur Raźniak
  Tytuł pracy: Zastosowanie systemów informatycznych w telefonii komórkowej
  Promotor:dr inż. Krzysztof Siwek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
  Data obrony:2005-06-21
  [+] Streszczenie 

W pracy ujęto szeroki wachlarz technologii informatycznych stosowanych w telefonii komórkowej. Ponadto zawarto historię powstawania sieci komórkowych, a także ich rozwój na przestrzeni lat. Omówiono architekturę sieci drugiej oraz trzeciej generacji, a także usługi, jakie umożliwiają poszczególne systemy.

W pracy zawarto również rodzaje zabezpieczeń jakie są stosowane przy systemach komórkowych. Ponadto poświęcono również uwagę technologii przesyłania pakietowego GPRS oraz jego rozszerzeniu, czyli EDGE.

Z technologii, które są stosowane podczas otwierania stron internetowych opisano między innymi WAP i język WML, a także implementację technologii prezentowania stron internetowych w nowszych modelach telefonów komórkowych i język opisu tych stron: XHTML. Opisano również język programowania Java oraz jego implementacje w niewielkich urządzeniach takich jak telefony komórkowe.

W pracy omówiono również rozwiązania, które są w trakcie rozwoju takie jak system czwartej generacji oraz telefonia satelitarna.

16 Autor: Sławomir Antos
Tomasz Hańczyk
  Tytuł pracy: Bramka EIB-IP do sterowania budynkiem inteligentnym
  Promotor:dr inż. Krzysztof Siwek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2005-06-15
  [+] Streszczenie 

Celem pracy dyplomowej było zapoznanie się z tematyką związaną z funkcjonowaniem budynku inteligentnego opartego na magistrali EIB oraz stworzenie oprogramowania, za pomocą którego można sterować domem przy użyciu przeglądarki internetowej.

Zgodnie z założeniami aplikacja jest łatwa w obsłudze oraz wizualizuje stan pracy urządzeń magistrali EIB. Jest zaprojektowana i zaimplementowana jako system internetowy, wdrożony na serwerze WWW, do którego dostęp odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie.

Z punktu widzenia użytkownika, system umożliwia tworzenie paneli poprzez łatwe umieszczanie na nich kontrolek, będących graficznym odzwierciedleniem elementów sterujących, oraz przypisywanie im odpowiednich urządzeń.

Przy tworzeniu oprogramowania posłużono się technologią budowy dynamicznych witryn internetowych opartą na ASP.NET. System ściśle współpracuje z bazą danych MS SQL 2000 oraz z serwerem internetowym IIS dostarczonym wraz z systemem operacyjnym Windows.

W ramach pracy zostało wykonane:

  • aplikacja internetowa do sterowania budynkiem inteligentnym,
  • zabezpieczenie aplikacji przed atakami,
  • instalacja i konfiguracja serwerów: aplikacji internetowych i bazy danych.

Cała aplikacja została podzielona na logiczne części. Jest ona trójwarstwowa, zawiera warstwę interfejsu użytkownika, warstwę biznesową związana z „mechanizmem” działania aplikacji i warstwę bazy danych. Dodatkowo aplikacja podzielona została na moduły. Każdy moduł związany jest z odrębną częścią aplikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu ułatwiony jest zakres podziału pracy, a przez to aplikacja stała się bardziej przejrzysta, łatwiejsza do rozbudowy o nowe funkcjonalności czy dodatkowe moduły, a także umożliwia wykorzystanie stworzonych modułów w innych aplikacjach.

15 Autor: Justyna Łukasik
  Tytuł pracy: System wspomagający modelowanie obiektowe - diagramy interakcji i scenarusze
  Promotor:dr inż. Michał Śmiałek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2005-06-15
  [+] Streszczenie 

Celem projektu było stworzenie narzędzia CASE, umożliwiającego modelowanie zachowania oprogramowania w notacji UML; narzędzia, które służyłoby analitykom do sporządzania pełnego opisu funkcjonalności budowanego systemu, a projektantom pozwoliłoby zobrazować sposób realizacji tych wymagań przez strukturę systemu.

Głównym zadaniem było zintegrowanie diagramu interakcji ze scenariuszami przypadków użycia i diagramami klas tak, aby możliwe było przedstawienie sposobu w jaki struktura systemu, zdefiniowana na diagramach klas przez architektów, realizuje scenariusze powstałe na etapie analizy wymagań.

Realizacja projektu zakładała rozszerzenie, napisanej przez Davida Aleksandrowicza, aplikacji pwUML 1.0, służącej między innymi do budowania diagramów klas. W ramach pracy została stworzona nowa wersja programu, która pozwala definiować dwa nowe typy diagramów UML:

  • diagram przypadków użycia, służący do określania wymagań funkcjonalnych budowanego systemu;
  • diagram sekwencji, pozwalający przedstawić sposób realizacji postawionych założeń przez strukturę systemu.

Dodatkowo zaimplementowany został moduł umożliwiający tworzenie scenariuszy przypadków użycia w notacji SVD(PI) z wykorzystaniem słowników dziedziny problemu, a diagram sekwencji został wyposażony w zarządcę, pozwalającego łączyć kolejne punkty scenariusza z komunikatami przesyłanymi między obiektami diagramu.

Aplikacja pwUML 2.0 jest narzędziem CASE, zgodnym ze specyfikacją UML 1.0, które ma za zadanie wspomagać proces projektowania aplikacji. W obecnej wersji pozwala stworzyć niemal pełny model systemu, gotowy do implementacji.

14 Autor: Leszek Cholewa
  Tytuł pracy: System projektowania i wizualizacji trójwymiarowej dla budynku inteligentnego
  Promotor:dr inż. Michał Śmiałek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2005-01-13
  [+] Streszczenie 

Celem pracy było stworzenie systemu umożliwiającego sterowanie urządzeniami Inteligentnego budynku poprzez intuicyjny interfejs użytkownika. Interfejs ten ułatwia podjęcie decyzji, którego przełącznika należy użyć do sterowania wybranym urządzeniem (dzięki przedstawieniu budynku w postaci trójwymiarowej), w łatwy i przejrzysty sposób pozwala na sterowanie wybranym urządzeniem oraz wizualizuje aktualny stan urządzenia. Kolejnym zadaniem systemu było umożliwienie projektowania kształtów kolejnych pomieszczeń w Inteligentnym budynku oraz rozmieszczenia urządzeń (będących kontrolkami EIB) i stworzenie trójwymiarowego obrazu tego budynku, umożliwiając jednocześnie poruszanie się w nim.

Praca przedstawia stworzony system współpracujący z modułem zarządzającym dostępem do magistrali EIB, z którym wymienia komunikaty sterujące za pośrednictwem sieci komputerowej. Projekt tego systemu opisany został zgodnie z notacją UML Praca zawiera szczegółowy opis biblioteki CsGL umożliwiającej wywoływanie poleceń OpenGL, przedstawia protokół ADO.NET umożliwiający dostęp do wielu bazy danych i wykorzystanie ich pełnej funkcjonalności jak np. transakcji. Praca zawiera również projekt relacyjnej bazy danych, który prezentuje kilka praktycznych rozwiązań np. sposób realizacji dziedziczenia przy wykorzystaniu relacji. Baza ta jest wykorzystywana do przechowywania niezbędnych informacji związanych z systemem. Zawartość pracy wzbogaca również szczegółowy opis sposobu wymiany informacji pomiędzy aplikacjami umieszczonymi na różnych komputerach (Romoting) oraz kilku rozwiązań zagadnień grafiki komputerowej takich jak oświetlenie sceny, przeźroczystość elementów, definiowanie mgły, tworzenie napisów, ruch obserwatora oraz interakcja z przestrzenią 3D. System został stworzony przez zdefiniowanie kilku komponentów, co pozwala w łatwy sposób go rozbudowywać.

13 Autor: Mirosław Syrek
  Tytuł pracy: Opracowanie programu rozwiązywania układów równań liniowych metodą gradientów sprzężonych przy wykorzystaniu niekompletnej dekompozycji Choleskiego
  Promotor:prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
  Recenzent:dr inż. Jacek Starzyński
  Data obrony:2004-11-25
  [+] Streszczenie 

Przy analizie pola elektromagnetycznego za pomocą metod dyskretyzacji rozpatrywanego obszaru często powstają wielkie układy równań liniowych o rzadkiej strukturze, których rozwiązywanie jest najczęściej najdłuższym procesem całej symulacji komputerowej dowolnego przykładu polowego. Celem pracy było napisanie programu rozwiązującego tak otrzymany układ równań liniowych przy dodatkowym założeniu, że jest to układ symetryczny i dodatnio określony. Do rozwiązywania układów program wykorzystuje metodę gradientów sprzężonych i metodę niekompletnej dekompozycji Choleskiego. Stworzony program wykorzystuje fakt rzadkiej określoności macierzy współczynników rozwiązywanego układu równań liniowych. Istnienie takiej właściwości umożliwiło zastosowanie specjalnego sposobu reprezentacji macierzy, co pozwoliło znacznie usprawnić działanie programu. Miało to ogromne znaczenie ze względu na rozmiar rozwiązywanych układów.

W pracy rozpatrzono najpowszechniejsze bezpośrednie i iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych. Przedstawione zostało zagadnienie rozwiązywania wielkich układów równań o rzadkiej strukturze wraz z metodami najczęściej wykorzystywanymi przy rozpatrywaniu tych zagadnień i zaprezentowano kilka znanych sposobów przechowywania macierzy rzadkich. Praca zawiera również opis implementacji programu wraz z instrukcją dla użytkownika oraz prezentację wyników, jakie otrzymano z przykładowo wywołanego programu.

12 Autor: Marcin Górski
  Tytuł pracy: Algorytm heurystyczny grupowania słów języka naturalnego na podstawie występowania w dokumentach internetowych
  Promotor:mgr inż. Andrzej Toboła
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2004-11-25
  [+] Streszczenie 

Brak streszczenia

11 Autor: Michał Kruk
Jarosław Kurek
  Tytuł pracy: Analiza skupień za pomocą metod neuronowych i statystycznych
  Promotor:dr inż. Krzysztof Siwek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2004-07-07
  [+] Streszczenie 

Brak streszczenia

10 Autor: Marcin Salwa
  Tytuł pracy: Sytem logiki rozmytej w oparciu o adaptacyjny algorytm samoorganizacji
  Promotor:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Kazimierz Mikołajuk
  Data obrony:2004-06-25
  [+] Streszczenie 

Brak streszczenia

9 Autor: Marcin Seligowski
  Tytuł pracy: Stanowisko laboratoryjne magistrali EIB z programowym modułem paneli użytkownika dla inteligentnego budynku
  Promotor:dr inż. Michał Śmiałek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
  Data obrony:2004-04-15
  [+] Streszczenie 

Tematyka pracy dyplomowej związana jest ściśle z technologiami dotyczącymi idei inteligentnych budynków, a w szczególności z technologią EIB będącą europejskim standardem integracji systemów w nowoczesnych budynkach.

Jednym z głównych etapów pracy było szczegółowe poznanie technologii EIB. Zapoznanie się z tym standardem stanowiło podstawowy krok w realizacji prac, bez którego nie byłaby możliwa realizacja dalszych postanowień. W ramach pracy poznano i udokumentowano następujące zagadnienia dotyczące standardu: możliwości techniczne i związane z nimi zastosowania, zasady funkcjonowania i budowę systemu, budowę urządzeń, sposób projektowania i uruchamiania instalacji.

Kolejnym etapem pracy było wykonanie stanowiska laboratoryjnego prezentującego zasadę działania i możliwości systemu EIB z wykorzystaniem dostępnych urządzeń. Wykonanie tego etapu wiązało się z opracowaniem projektu stanowiska spełniającego określone kryteria. Zadbano tu szczególnie o bezpieczeństwo i wygodę obsługi oraz o przejrzystość wyglądu. Dodatkowo do stanowiska laboratoryjnego zaprojektowano i wykonano specjalną makietę budynku służącą lepszemu zobrazowaniu działania systemu sterowania inteligentnym domem.

Ostatnim założeniem niniejszej pracy było wykonanie programowego modułu paneli użytkownika będącego elementem modułowego sterownika domu inteligentnego. Moduł paneli użytkownika według założeń służy wizualizacji stanu pracy urządzeń magistrali EIB oraz oferuje możliwość dowolnego wpływania na stan urządzeń. Program jest łatwy w obsłudze oraz przejrzysty pod względem wizualnym. Umożliwia tworzenie dowolnych paneli użytkownika poprzez rozmieszczanie na ekranie kontrolek graficznych związanych z urządzeniami. Budowanie pulpitów sterowniczych odbywa się przy wykorzystaniu techniki drag-and-drop. Przy projektowaniu programu zadbano również o wygodny sposób zarządzania panelami oraz przewidziano możliwość pracy z pulpitami w trybie pełnoekranowym.

Więcej informacji na temat pracy można znależć tutaj.

8 Autor: Marek Kurowski
  Tytuł pracy: Podsystem logiki dla sterownika urządzeń domu inteligentnego z wykorzystaniem technologii rozproszonej
  Promotor:dr inż. Michał Śmiałek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
  Data obrony:2004-04-15
  [+] Streszczenie 

Praca magisterska "Podsystem logiki dla sterownika urzšdzeń domu inteligentnego z wykorzystaniem technologii rozproszonej" opisuje aplikację umożliwiajšcš sterowanie urzšdzeniami inteligentnego budynku w sposób intuicyjny. W ramach pracy powstała aplikacja komputerowa oraz dokumentacja systemu z opisem w języku UML.

System zaprojektowano w oparciu o komponenty:

  1. Moduł Switch – wysyłanie telegramów do sieci EIB i pozostałych komponentów
  2. Moduł czasowy – definiowanie zdarzeń czasowych
  3. Moduł paneli – definiowanie paneli, na których można dowolnie rozmieszczać przyciski kontrolne urzšdzeń
  4. Moduł logiczny (prezentowana praca) – definiowanie funkcji, w których można zdefiniować rozbudowane zależnoœci pomiędzy różnymi czynnikami: odbieraniem telegramów od urzšdzeń EIB, od innych komponentów, sprawdzanie stanu urzšdzeń (np. natężenia œwiatła w danym pomieszczeniu).

W komponencie logicznym można tworzyć funkcje a w nich używać polecenia typowe dla większoœci języków programowania np.C, takie jak pętle, warunki, operacje arytmetyczne, funkcje zawierajš parametry i zwracajš wartoœć. Całoœć zawarta jest w pakiecie funkcji. Po poprawnej kompilacji pakietu, komponent logiczny nasłuchuje na telegramy od urzšdzeń EIB, przetwarza i wykonuje kod zawarty w funkcjach napisanych przez użytkownika. W przypadku błędnej kompilacji, system wyœwietla treœć błędu oraz podœwietla miejsce wystšpienia.

System może działać na wielu komputerach równolegle. Każdy komponent można uruchomić na innym komputerze, dzięki czemu można sterować urzšdzeniami domu w dowolnym pomieszczeniu.

Istnieje wiele możliwoœci rozwoju. Architekturę zaprojektowano w taki sposób, aby komponenty posługiwały się zdefiniowanym interfejsem, dzięki czemu można dodawać moduły o nowych funkcjonalnoœciach.

7 Autor: Marcin Kędziorek
  Tytuł pracy: Rozproszona implementacja algorytmu genetycznego w języku Java
  Promotor:dr inż. Jacek Starzyński
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2004-01-15
  [+] Streszczenie 

Celem pracy było zbadanie przydatnoœci algorytmu RLS do adaptacji współczynników liniowych układów adaptacyjnych, a w tym układów ARMA oraz sieci rozmytych TSK. Badania przeprowadzone zostały pod kštem zastosowania w układach sterowania nadšżnego. Obejmujš one analizę właœciwoœci samego algorytmu RLS, jak i zachowania układu adaptacyjnego trenowanego przy jego pomocy. Integralnš częœć pracy stanowiš programy komputerowe dla œrodowiska Matlab implementujšce algorytm RLS oraz sieć TSK, za pomocš których przeprowadzone zostały badania.

Praca składa się z trzech głównych częœci. Częœć pierwsza zawarta w rozdziale drugim obejmuje opis algorytmu RLS. Przedstawione zostały w niej podstawy matematyczne algorytmu oraz jego wyprowadzenie. Rozdział obejmuje także opis zagadnienia identyfikacji obiektów oraz jego implementację komputerowš za pomocš algorytmu RLS. Przedstawiono także wyniki badań algorytmu RLS zastosowanego do identyfikacji sygnałów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wpływ współczynnika zapominania na działanie algorytmu i dokładnoœć uzyskiwanych wyników.

W rozdziale trzecim przedstawiona została sieć TSK, jej struktura oraz proces uczenia on-line z zastosowaniem algorytmu RLS. Znajduje się w nim również opis programu komputerowego powstałego na platformie Matlab, za pomocš którego zostały przeprowadzone badania sieci oraz wyniki numeryczne przeprowadzonych badań symulacyjnych.

Rozdział czwarty prezentuje przykłady róznych zastosowań sieci TSK trenowanej on-line przy użyciu algorytmu RLS do rozwišzywania praktycznych problemów, w szczególnoœci modelowania zmian prędkoœci obrotowej silnika indukcyjnego trójfazowego w różnych stanach obcišżenia, modelowania funkcji trójwymiarowej oraz kalibracji sztucznego nosa w procesie rozpoznawania mieszanin gazowych na podstawie wskazań matrycy czujników półprzewodnikowych.

6 Autor: Jerzy Jankowski
Michał Zajaczkowski
  Tytuł pracy: Zarządzanie dostępem do magistrali i zdarzeniami czasowymi dla sterownika urządzeń domu inteligentnego
  Promotor:dr inż. Michał Śmiałek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
  Data obrony:2004-01-15
  [+] Streszczenie 

Głównym celem projektu było stworzenie aplikacji, za pośrednictwem której będzie możliwa ingerencja w działanie urządzeń inteligentnej instalacji budynku. Aplikacja została podzielona na moduły. Każdy z modułów odpowiedzialny jest za inną funkcję systemu. Moduły, nad których realizacją pracowaliśmy w pracy to Switch i Time.

Switch Module: moduł odpowiedzialny za przesyłanie telegramów pomiędzy urządzeniami a aplikacją, jak również przesyłaniem telegramów pomiędzy poszczególnymi modułami aplikacji. Założenia projektu miały na celu zbudowanie pewnego rodzaju przełącznika pomiędzy urządzeniami, a resztą aplikacji. Jego funkcjonalność miała pozwalać aplikacji na połączenie się z instalacją inteligentnego budynku.

Time Module: moduł odpowiedzialny za nadzorowanie sekwencji zadań rozmieszczonych w czasie. Jego funkcjonalność związana jest bezpośrednio z odwzorowaniem funkcjonalności budynku zarówno mieszkalnego, jak również innej użyteczności. Zawsze w naszym życiu występują zdarzenia, które się powtarzają, zaczynają i kończą ciągle w tych samych porach dnia, lub roku. Każdy budynek „żyje” swoim cyklem zadań i czynności, które można łatwo przyporządkować w czasie. Moduł czasowy jest więc swojego rodzaju nadzorcą czasu w aplikacji.

Logic Module: umożliwia zapisanie przebiegu akcji urządzeń poprzez język programowania. Pozwala użytkownikowi na wykorzystanie znanych operacji logicznych i arytmetycznych, do zaprogramowania sposobu działania urządzeń w inteligentnej instalacji budynku.

Panel Module: umożliwia użytkownikowi konstrukcję panelu danego urządzenia w aplikacji. Funkcjonalność takiego panelu ma się kojarzyć z danym urządzeniem. Ekran odpowiedni do danego urządzenia będzie definiowany przez samego użytkownika poprzez wstawianie przycisków, grafiki, animacji.

Celem projektu jest odwzorowanie, jak również poszerzenie funkcjonalności urządzeń działających w inteligentnej instalacji budynku. Aplikacja ma mieć możliwości sterowania inteligentnym budynkiem, ustawiania sekwencji czasowych, zaprogramowania sekwencji zdarzeń, jak również działania poszczególnych urządzeń. Dużą zaleta aplikacji jest możliwość scentralizowania inteligentnej instalacji w jednym miejscu. Użytkownik powinien mieć do dyspozycji panele urządzeń, którymi będzie mógł sterować podobnie jakby stał przy nich bezpośrednio w rzeczywistości.

5 Autor: Michał Kochanowicz
  Tytuł pracy: Algorytm RLS w zastosowaniach do systemów adaptacyjnych
  Promotor:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Recenzent:dr inż. Krzysztof Siwek
  Data obrony:2003-12-11
  [+] Streszczenie 

Celem pracy było zbadanie przydatnoœci algorytmu RLS do adaptacji współczynników liniowych układów adaptacyjnych, a w tym układów ARMA oraz sieci rozmytych TSK. Badania przeprowadzone zostały pod kštem zastosowania w układach sterowania nadšżnego. Obejmujš one analizę właœciwoœci samego algorytmu RLS, jak i zachowania układu adaptacyjnego trenowanego przy jego pomocy. Integralnš częœć pracy stanowiš programy komputerowe dla œrodowiska Matlab implementujšce algorytm RLS oraz sieć TSK, za pomocš których przeprowadzone zostały badania.

Praca składa się z trzech głównych częœci. Częœć pierwsza zawarta w rozdziale drugim obejmuje opis algorytmu RLS. Przedstawione zostały w niej podstawy matematyczne algorytmu oraz jego wyprowadzenie. Rozdział obejmuje także opis zagadnienia identyfikacji obiektów oraz jego implementację komputerowš za pomocš algorytmu RLS. Przedstawiono także wyniki badań algorytmu RLS zastosowanego do identyfikacji sygnałów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wpływ współczynnika zapominania na działanie algorytmu i dokładnoœć uzyskiwanych wyników.

W rozdziale trzecim przedstawiona została sieć TSK, jej struktura oraz proces uczenia on-line z zastosowaniem algorytmu RLS. Znajduje się w nim również opis programu komputerowego powstałego na platformie Matlab, za pomocš którego zostały przeprowadzone badania sieci oraz wyniki numeryczne przeprowadzonych badań symulacyjnych.

Rozdział czwarty prezentuje przykłady róznych zastosowań sieci TSK trenowanej on-line przy użyciu algorytmu RLS do rozwišzywania praktycznych problemów, w szczególnoœci modelowania zmian prędkoœci obrotowej silnika indukcyjnego trójfazowego w różnych stanach obcišżenia, modelowania funkcji trójwymiarowej oraz kalibracji sztucznego nosa w procesie rozpoznawania mieszanin gazowych na podstawie wskazań matrycy czujników półprzewodnikowych.

4 Autor: Michał Zbigniew Kowalczyk
  Tytuł pracy: Baza danych dla czytelni Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Promotor:dr inż. Jacek Starzyński
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
  Data obrony:2003-12-08
  [+] Streszczenie 

Celem pracy było stworzenie aplikacji, której zadaniem jest udostępnianie za poœrednictwem sieci Internet katalogów zbioru czytelni Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Aplikacja została stworzona na platformie LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP).

Opisany w pracy proces tworzenia systemu składał się z kilku etapów. Zaczynajšc od okreœlenia parametrów systemu, poprzez zaprojektowanie struktury relacyjnej bazy danych i interfejsów uzytkowników kończšc na wdrożeniu sysemu i przeniesieniu danych z dotychczas wykorzystywanej nie relacyjnej bazy danych ISIS. W celu przeniesienia danych powstała dodatkowa aplikacja, oparta o dwa języki programowania C oraz SQL, konwertujšca bazę danych uzyskanš podczas eksportu bazy danych ISIS zgodnš ze standardem ISO 2709 do postaci relacyjnej bazy danych.

W pracy uwagę poœwięcono bezpieczeństu aplikacji internetowych ze wskazaniem metod zabezpieczeń przed typowymi atakami na tego rodzaju aplikcje. Inne rozdziały pracy to instrukcja użytkownika, opisy procesów intalacji i przenoszenia oraz konserwacji sysemu. Zastosowanie systemu w czytelni Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jest jedynie przykładowym wdrożeniem. System jest uniwersalny i prosty do wdrożenia w innych czytelniach.

3 Autor: Piotr Marat
  Tytuł pracy: Sieciowe systemy bezdyskowe oparte o system UNIX
  Promotor:mgr inż. Andrzej Toboła
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2003-10-13
  [+] Streszczenie 

Praca magisterska „System wspomagający modelowanie obiektowe” prezentuje aplikację umożliwiającą modelowanie obiektowe w notacji UML. Praca w głównej mierze jest dokumentacją aplikacji (od przypadków użycia po dokumentację użytkownika) i opisem kroków oraz koncepcji zastosowanych podczas tworzenia systemu.

Główną część aplikacji tworzy edytor graficzny umożliwiający tworzenie diagramów klas języka UML. Aplikacja wspiera następujące elementy i związki UML: klasy, interfejsy, notki, pakiety, zależności, uogólnienia, powiązania i agregacje. Są one wstawiane na diagram poprzez wybór z paska narzędzi. Okno „Nawigatora” służy do przeglądania danych projektu w postaci drzewa. Model można eksportować do innych aplikacji dzięki modułom rozszerzającym, które służą do generowania struktur modelu w formacie XML. Istnieją dwa takie moduły: jeden umożliwia zapisanie struktury XML do pliku, drugi realizuje serwer udostępniający dane klientom poprzez interfejs sieciowy.

Oprócz stworzenia poprawnie działającej aplikacji dużą wagę przywiązano do całego procesu wytwarzania systemu – zastosowano podejście iteracyjne. Model aplikacji został wykonany w języku UML i jest częścią pracy. Aplikację można rozszerzać wprowadzając nowe typy diagramów oraz pisząc własne moduły rozszerzające.

2 Autor: Marcin Nowak
  Tytuł pracy: Klasyfikacja tekstur przy pomocy sieci neuronowych
  Promotor:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Recenzent:dr inż. Krzysztof Siwek
  Data obrony:2003-06-27
  [+] Streszczenie 

Celem pracy było opracowanie programów do rozpoznawania obrazów tekstur, w tym porównanie metod ekstrakcji cech oraz sprawdzenie skuteczności działania sieci neuronowych typu SVM w roli klasyfikatora.

W ramach pracy powstał program służący do ekstrakcji cech tekstur. Użytkownik ma możliwość wyboru obrazów tekstury, ich dowolnych fragmentów a także metody za pomocą której należy wygenerować cechy.

W trakcie badań sprawdzono następujące metody ekstrakcji cech: Haralicka, Unsera, Gabora, Markova oraz metodę statystyczno-geometryczną. W testach na obrazach tekstur zaczerpniętych z baz MeasTex i Vistex najbardziej skuteczna okazała się metoda Unsera, natomiast w testach na obrazach komórek szpiku kostnego metoda Markova. Wynika z tego, że należy starannie dobierać metodę ekstrakcji cech w zależności od rozpatrywanych tekstur.

Dla sieci neuronowych typu SVM przetestowano różne metody ucznia, w tym: Platta, Mangasariana, Cawleya oraz różne funkcje jądra: liniowa, wielomianowa, radialna i sigmoidalna. Jak pokazały wyniki badań symulacyjnych najlepsze rezultaty uzyskuje się przy użyciu jądra radialnego, dobre wyniki daje także jądro liniowe ale tylko dla problemów separowanych liniowo.

1 Autor: David Aleksandrowicz
  Tytuł pracy: System wspomagający modelowanie obiektowe
  Promotor:dr inż. Michał Śmiałek
  Recenzent:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
  Data obrony:2003-04-15
  [+] Streszczenie 

Celem pracy była konfiguracja i realizacja bezdyskowych systemów sieciowych w oparciu o system operacyjny Unix przy wykorzystaniu technologii PXE. Zakres pracy obejmuje różne warianty tego typu rozwiązań. Jednym z najprostszych jest realizacja bezdyskowej stacji roboczej FreeBSD, dla której zasoby dyskowe centralnego serwera są eksponowane w trybie “tylko do odczytu” z wykorzystaniem protokołu sieciowego udostępniania plików – NFS. Innym zrealizowanym rozwiązaniem bazującym na technologii bezdyskowej jest tzw. X-Terminal czyli możliwość zalogowania się na zdalnym serwerze ze stacji bezdyskowej z wykorzystaniem środowiska graficznego X-Windows. Kolejny wariant konfiguracyjny polega na wykorzystaniu tzw. usług terminalowych systemów MS Windows. W takim przypadku bezdyskowo zainicjalizowany system operacyjny FreeBSD, a w szczególności jego graficzne środowisko jest wykorzystane do zalogowania się i pracy na zdalnym pulpicie systemu Windows. Następną ważną grupą zrealizowanych i opisanych w pracy zastosowań systemów bezdyskowych są różnego typu instalatory (głównie systemów FreeBSD oraz różnych odmian Linux-a).

Na bazie technologii PXE zaimplementowany został także tzw. wirtualny/wędrujący serwer FreeBSD, który umożliwia zarządzanie i administrację własnym systemem operacyjnym z poziomu stacji bezdyskowej przez każdego z potencjalnych użytkowników sieci (np. studentów laboratorium komputerowego). W rozwiązaniu takim zastosowana została podwójna autoryzacja – najpierw wirtualnego administratora, a potem dopiero użytkownika takiego serwera. Każdy taki wirtualny system jest personalizowany dla każdego potencjalnego administratora, tzn. specyficzne dane konfiguracyjne, niestandardowe pakiety i inne modyfikacje są pobierane katalogu domowego użytkownika na centralnym serwerze i tam też zapisywane. Trzeba podkreślić, że realizacja wirtualnego serwera ma również szereg ograniczeń (opisanych w pracy) i jest bardzo eksperymentalna.

Praca została wykonana na bazie systemu FreeBSD 4.X/5.X, przy wykorzystaniu szeregu technologii/protokółów: PXE/DHCP, NFS, TFTP, SMB, XDMCP.